karatsu P33-P34 [en]

[ previous page ]

Information

Nagoya Castle Ruins
(National Special Historic Site)
1931-3 Nagoya, Chinzei-machi, Karatsu city.
Free viewing


Golden Tea Room
(Inside Saga Prefectural Nagoya Castle Museum)
1931-3 Nagoya, Chinzei-machi, Karatsu city.
+81-955-82-4905
Free viewing


Karatsu Kunchi
(UNESCO Intangible Cultural Heritage)
3-13 Minamijounai, Karatsu City (Karatsu Shrine)
Held from November 2nd to 4th every year
Free viewing


Rainbow Matsubara
(National Special Scenic Spot)
From Higashikaratsu to Hamatama-machi , Karatsu City
Free viewing


Nakazato Tarouemon Tobo
3-6-29 Cyoda, Karatsu city
+81-955-72-8171


Nakanotouchigama
5-9-2 Cyoda, Karatsu city
+81-955-73-8881


GALLERY Ichibankan
(Karatsu Ware Gallery)
1807 Gofukumachi, Karatsu city
+81-955-73-0007


Mizuno Ryokan
4-50 Higashijounai, Karatsu city
+81-955-72-6201

Ryutagama
4333-1 Mirukashi, Karatsu city
+81-955-74-3503


Cyosetsuan
1-5 Higashijounai, Karatsu city
+81-90-6246-2866

Torisugama
885-1 Torisu, Hamatama-machi, Karatsu city
+81-955-58-2111


Inaba
2530 Ukikami, Karatsu city
+81-955-53-8477

Mitohgama
2972-6 Uki, Karatsu city
+81-955-77-0333


Karatsu Sakamoto
1-1-1935 Honmachi, Karatsu City
+81-80-4277-8596
*Scheduled to open in June 2024

Sakureigama
279 Hirano, Kyuragi-machi, Karatsu City
+81-955-63-4680


Yukikogama ・ Karatsurobata
800-1 Higashiyamada, Hamatama-machi, Karatsu City
+81-955-56-8701


Tamatori
1F 1783 Kyomachi, Karatsu City
+81-955-73-8800

monohanako
4838-20 Mirukashi, Karatsu City
+81-955-58-9467


Yuichi Yokota
*Store being prepared
+81-90-4004-8844

Tonoyamagama
1288 Nagoya, Chinzei-machi, Karatsu City
+81-955-82-4162


Arutokoro
732 Kagami, Karatsu City
+81-955-58-8898

Kentarogama
1608-2 Yokotashimo, Hamatama-machi, Karatsu City
+81-955-56-2358